تحقیقات کارآفرینی

زمینه های تحقیقاتی مناسب در کارآفرینی

اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی:
– جنبه های اقتصادی کسب و کار؛
– ویژگی های روانشناختی و فردی؛
– عوامل اجتماعی ونقش دولت؛
– آموزش کارآفرینی؛
– نقش شرکتهای کوچک؛
– نقش استراتژی و عوامل سازمانی؛
– تکنولوژی اطلاعات.

۱- جنبه های اقتصادی کسب و کار:
– بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان در ایجاد کسب و کارهای جدید؛
– مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان و ارائه الگوی رفتاری آنان در صنایع مختلف؛
– بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات کارآفرینانه شرکتها بر اساس الگوی شومپیتر؛
– بررسی انواع کارآفرینان در ساختار اقتصادی (ارتباط نوع فرصتهای اقتصادی و نوع کارآفرینان)؛
– بررسی شیوه های تأمین مالی برای حمایت از کارآفرینان؛
– نقش کارآفرینان در رشد و توسعه اقتصادی از دیدگاه تئوریهای اقتصاد؛
– رویه ها و روش های مالی در موسسسات کارآفرینی؛
– نقش کارآفرینی در احیای صنایع رو به زوال؛
– نقش کارآفرینی و اشتغال زایی( بویژه جوانان)؛
– بررسی رابطه بین ارزشها و قوانین اسلامی و اشاعه فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی و مؤُسسات خیریه؛
– جهانی شدن (Globalization ) و کارآفرینی؛
– جایگاه کارافرینی در نظریات توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم؛
– کارآفرینی در بخش کشاورزی.

۲- ویژگی های روانشناختی و فردی:

– بررسی علل خروج نیروهای کلیدی شرکت ها و تجزیه روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات؛
– شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات؛
– بررسی ویژگی های شخصیتی ( ) و روانشناسی کارآفرینان فردی( Entrepreneurs)؛
– بررسی ویژگی های شخصیتی – روانشناسی کارآفرینان سازمانی ( Intrapreneurs)؛
– بررسی متغیر های تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان در صنایع مختلف؛
– مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی بین ایران و امریکا؛
– مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن؛
– نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان؛
– اخلاق کارآفرینی( Entrepreneurship ethics)؛
– تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران؛
– عوامل مؤثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان؛
– مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگی های کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف ایران؛
– بررسی و تطبیق ویژگی های کارآفرینان در صنعت و خدمات.Traits

۳- عوامل اجتماعی ونقش دولت:

-بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف؛
-بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی ویژگی های جمعیت شناختی کارآفرینان؛
– بررسی نقش سیاست های حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکت های جدید؛
– نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی؛
– بررسی جنبه های قانونی و حقوقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت؛
– نقش رسانه های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه؛
– ارائه الگوی شبکه کارآفرینی و ارائه آن؛
– موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم؛
– ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران؛
– بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی؛
– تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی.

۴- آموزش کارآفرینی:

– طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان در خصوص کارآفرینی؛
– طراحی دوره های آموزشی در سطوح دانشگاه؛
– مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی؛
– ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی؛
– ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی و ایجاد پرورشگاههای کارآفرین ( Incubator ) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی.

۵- نقش شرکتهای کوچک:

– بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی – توزیعی فرانشیز (Franchise) در ایران؛
– نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصاد؛
– بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصتهای کارآفرینی؛
– نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی؛
– ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین؛
– مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرین در تدوین استراتژی؛
– بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران؛
– نقش فرانشیز در اشتغال زائی و توسعه اقتصادی.

۶- نقش استراتژی و عوامل سازمانی:

۷- تکنولوژی اطلاعات :

– ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture ؛
– بررسی استراتژی های کارآفرینی سازمانی در رشد و بقای شرکتها، رابطه مدیریت، رهبری و فرهنگ در مؤسسات کارآفرین، نقش تیم مدیریت در کارآفرینی (سازمانی)؛
– ارتباط چرخه عمر سازمان با کارآفرینی؛
– اثربخشی در مؤسسات کارآفرین و مقایسه با مؤسسات غیر کارآفرین؛
– ارتباط بین بازاریابی و کارآفرینی؛
– دورنمای کارآفرینی در قرن ۲۱ و پیامدهای آن برای ایران؛
– توسعه ساختارهای زیربنایی کارآفرینی در کشور؛
– نقش ساختار و استراتژی در مؤسسات کارآفرینی؛
– ایجاد تیمهای کارآفرینی جهت رشد مؤسسه؛
– چالشهای مؤسسات دارای رشد سریع و کارآفرینانه؛
– انحلال مؤسسات و شرکتها در بخشهای مختلف صنایع؛
– تبیین مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر پرورش کارآفرین.

– نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصتهای کارآفرینی؛
– فرایند انتقال تکنولوژی و فرایند نوآوری در شرکتهای کارآفرین؛
– بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران؛
– طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی در صنعت و خدمات؛
– طراحی سیستمهای پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی.

محورهای پیشنهادی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در حوزه کارآفرینی

۱. بررسی روشهای ترویج کارآفرینی؛
۲. بررسی نقش مشاوره شغلی درکارآفرینی و ایجاد اشتغال؛
۳. پتانسیل های اشتغالزایی در زمینه صنعت توریسم؛
۴. نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید؛
۵. بررسی شیوه های ارتقاء بهره وری نیروی کار؛
۶. ایجاد مشاغل نوین؛
۷. نقش کارآفرینی زنان در ایران در بازار کار با توجه به موانع و مشکلات؛
۸. بررسی تطبیقی شیوه های مؤثر پرورش کارآفرینی و ترویج کارآفرینی در ایران و سایر کشورها؛
۹. بررسی شیوه های نوین تجارت جهانی و مطالعه تطبیقی در زمینه راهنمایی و مشاوره شغلی کاریابیهای بین المللی؛
۱۰. بررسی نقش مشاوره شغلی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال؛
۱۱. نقش خدمات مدرن در ایجاد اشتغال و شناسایی مشاغل جدید در این حوزه؛
۱۲. بررسی اثر نوسازی صنایع بر اشتغال؛
۱۳. نقش و بررسی ظرفیت صنعت گردشگری در توسعه اشتغال در ایران؛
۱۴. نقش صنایع تبدیلی و ارائه راهکارهای مناسب برای حفظ و اشتغالزایی در فعالیتهای کشاورزی؛
۱۵. نقش تجربیات جهانی (کشورهای مختلف) در ایجاد فرصت های شغلی در بخش IT؛
۱۶. بررسی ابزار و روشهای توانمندسازی نیروی کار (نظیر آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی، هدایت و راهنمایی، مدیریت و سازماندهی، کارورزی، فرهنگ سازی، قوانین و مقررات ….)؛
۱۷. بررسی تطبیقی روش آموزش و پرورش کارآفرینی؛
۱۸. برسی و شناسایی رویکردهای نوین در توسعه کارآفرینی؛
۱۹. شناسایی و تحلیل الگوهای برتر توسعه اشتغال و کارآفرینی روستایی در ایران و کشورهای منتخب؛
۲۰. تهیه برنامه و الگوهای عملی توسعه اشتغال و کارآفرینی در روستاها.

الف) جنبه های اقتصادی و کسب و کار
– بررسی علل و عوامل عدم موفقیت کارآفرینان درایجاد کسب و کار جدید؛
– مطالعه و بررسی فرآیند ایجاد کسب و کار.

ب) ویژگیهای روان شناختی و فردی
– بررسی علل و خروج نیروی کلیدی شرکتهای و تجزه و تحلیل روند ادامه آینده شغلی آنها در بخش های صنعت و خدمات؛
– شناسایی کارآفرینان موفق و ارائه الگوی موفقیت آنها در بخش صنعت و خدمات؛
– بررسی ویژگیهای شخصیتی (traits) و روان شناسی کارآفرینان فردی (Entrepreneurs)؛
– بررسی ویژگیهای شخصیتی ـ روانشناسی کارآفرینان سازمانی (Entrepreneurs)؛

– بررسی متغیرهای تسهیل کننده و نیازهای مختلف کارآفرینان سازمانی در صنایع مختلف
(با توجه به متغیرهای تعریف شده خاص)؛
– مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای کارآفرینان فردی بین ایران و آمریکا؛
– مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای کارآفرینان سازمانی درایران و آمریکا؛
– مطالعه در خصوص ویژگی ها و انگیزه های کارآفرینان زن؛
– نقش والدین در تربیت و ایجاد خلاقیت و ویژگی های شخصیتی در کارآفرینان؛
– اخلاق کارآفرینی (entrepreneurship ethics)؛
– تفاوت بین مدیران و کارآفرینان در بخش صنعت و خدمات ایران؛
– عوامل مؤثر بر تصمیم گیری توسط کارآفرینان؛
– مطالعه مقایسه ای و تطبیقی بین ویژگیهای کارآفرینان فردی و سازمانی در صنایع مختلف در ایران؛
– بررسی تطبیق ویژگیهای کارآفرینان در صنعت و خدمات.

ج) عوامل اجتماعی و نقش دولت
– بررسی و مطالعه متغیرهای جمعیت شناختی کارآفرینان در صنایع مختلف؛
– بررسی نقش ساختارهای حقوقی و قانونی در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی ویژگیهای جمعیت شناسی کارآفرینان؛
– بررسی نقش سیاستهای حمایتی دولت در توسعه صنعتی و ایجاد شرکتهای جدید؛
– نقش دولت در ایجاد مراکز آموزش و ترویج کارآفرینی؛
– بررسی جنبه های قانونی و حقیقی ایجاد یک فعالیت جدید در قالب یک شرکت؛
– نقش رسانه‌های گروهی در ترویج کارآفرینی در جامعه؛
– ارائه الگوی شبکه کارآفرینی (entrepreneurship network) و پویا کردن آن؛
– موانع کارآفرینی در شرکت های کشورهای جهان سوم؛
– ارتباط قانون کار و مقررات مربوطه با فرهنگ کارآفرینی در ایران؛
– بررسی عوامل جامعه شناختی در کارآفرینی؛
– تأثیر هنر بر استعداد کارآفرینی؛
– بررسی نقش خانواده در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی نقش مدارس در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی نقش NGOs در توسعه کارآفرینی؛
– شناسایی کارآفرینان زن در کشور ایران؛
– بررسی نقش کارآفرینان اجتماعی در جوامع؛
– بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه کارآفرینی.

د) آموزش کارآفرینی
– طراحی دوره های آموزشی در سطوح دبستان، راهنمایی و دبیرستان درخصوص کارآفرینی؛
– طراحی دوره های آموزشی کارآفرینی در سطوح دانشگاه؛
– مدل ارزیابی بازده سرمایه گذاری در آموزش کارآفرینی؛
– ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش آن در کارآفرینی؛
– ارائه راهکارهای اجرایی آموزش کارآفرینی وایجاد پرورشگاههای کارآفرینی (Incubator) توسط نهادهای اجرایی و آموزشی؛
– طراحی دوره های آموزش کارآفرینی در دوران سربازی؛
– بررسی چگونگی راه اندازی یک کسب و کار در ایران.

هـ )نقش شرکتهای کوچک
– بررسی و تجزیه و تحلیل علل عدم شکل گیری زنجیره های خدماتی ـ توزیعی فرانشیز (Franshise) در ایران؛
– نقش شرکتهای کوچک در توسعه اقتصادی کشور؛
– نقش فرانشیز در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی و ارزیابی پروژه ها و فرصت های کارآفرینی؛

– ساختار سرمایه در مؤسسات کوچک و کارآفرین؛
– مدیریت استراتژیک در مؤسسات کوچک و نقش کارآفرینی درتدوین استراتژی؛
– بررسی زمینه های کارآفرینی در صنایع کوچک ایران؛
– نقش فرانشیز در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی.

و) نقش استراتژی و عوامل سازمانی
– ساختارهای تأمین مالی پروژه های کارآفرینانه و Capital Venture.

ز) تکنولوژی و اطلاعات

– نقش تکنولوژی اطلاعات و اینترنت در توسعه فرصت های کارآفرینی؛
– فرآیند انتقال تکنولوژی و فرآیند نوآوری در شرکت های کارآفرین؛
– بررسی استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کارآفرینی در ایران؛
– طراحی سیستم اطلاعات کارآفرینی درصنعت و خدمات؛
– طراحی سیستم پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی بر الزامات کارآفرینی؛
– کارآفرینی و رابطه آن با انرژی های تجدید پذیر؛
– کارآفرینی و رابطه با نانوتکنولوژی.

ح) پیامدهای کارآفرینی در جامعه
– بررسی نقش کارآفرینی در توسعه پایدار؛
– بررسی نقش کارآفرینی در توسعه اشتغالزایی؛
– بررسی نقش کارآفرینی در تولید ثروت در جامعه؛
– بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد رفاه در جامعه؛
– بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد و توسعه تکنولوژی های جدید؛
– بررسی نقش کارآفرینی در پرکردن فاصله علم و بازار؛
– بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی کار آفرینی؛
– بررسی نقش کارآفرینان در توسعه علم.

ط) رسانه های ارتباط جمعی و کارآفرینی
– بررسی نقش صدا و سیما در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی نقش مطبوعات در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی نقش اینترنت در توسعه کارآفرینی؛
– بررسی نقش سینما در توسعه کارآفرینی.

ی) کارآفرینی در علوم مختلف
– بررسی فرصت های کارآفرینانه در علوم انسانی (علوم بازرگانی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و ..)؛
– بررسی فرصت های کارآفرینانه در علوم پایه؛
– بررسی فرصت های کارآفرینانه در رشته های کشاورزی؛
– بررسی فرصت های کارآفرینانه در رشته هنر؛
– بررسی فرصت های کارآفرینانه در رشته های فنی – مهندسی؛
– بررسی فرصتهای کارآفرینانه در تربیت بدنی.

تحلیل آماری و انفورتیک
۱. طرح نمونه گیری جمع آوری شاخص های فعالیتهای کارآفرینی در ایران(بررسی نرخ فعالیتهای کارآفرینانه در ایران)؛
۲. ارایه مدل ریاضیاتی و آماری به منظور تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای کوچک و زود بازده کار آفرین (پروپوزال (پیشنهادیه)اولیه این طرح تیرماه در اختیار جنابعالی قرار گرفته است)؛
۳. پروژه سامانه آمار و اطلاعات کارآفرینی وزارت کار از طریق نیاز سنجی آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالیتهای کارآفرینانه؛
۴. پروژه ساماندهی آمار و اطلاعات و ۲۰۰ میلیون رکورد موجود پایش شده و توسط مرکز آمار واطلاعات بازار کار به منظور انتخاب آمار و اطلاعات مناسب و بهینه برای انتشار و درج در سامانه، و بگاه و درگاه کارآفرینی و بروز رسانی آنها؛
۵. طرح ملی ایجاد نظام ثبتی در فرآیند تولید آمار و اطلاعات کارآفرینی در طی برنامه چهارم توسعه با همکاری مرکز آمار و اطلاعات بازار کار؛
۶. پروژه آگاه سازی کلیه بخش های مرتبط با آمار و اطلاعات کارآفریین در وزارت کار و امور اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای تولید کننده آمار (آگاه سازی دفاتر کارآفرینی دستگاهها و نهادها جهت و تولید همسان سازی و بروزرسانی داده ها و اطلاعات کارآفرینی مورد نیاز کارآفرینان کشور)؛
۷. پژوهش در زمینه شیوه های نوین جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات برای اجرای طرح های آماری در وزارتخانه؛
۸. طرح پژوهشی ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات، لزوم و چگونگی ایجاد مشاغل جدید در ایران با رویکرد ICT،IT (فرهنگ ملی مشاغل، مشاغل جدید در ایران)؛
۹. بررسی شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته به آن و امکان سنجی چگونگی ارایه خدمات به کارآفرینان کل کشور به صورت ONLIN (پروپوزال (پیشنهادیه)قبلاً در اختیار جنابعالی قرار گرفته است.).

مطالعه و بررسی بازارکار
۱. بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در دستگاههای اجرایی کشور(با تأکید بر وزارت کارو امور اجتماعی)؛
۲. بررسی نقش مراکز رشد و پارکهای علمی و تحقیقاتی در توسعه کارآفرینی؛
۳. بررسی موانع قانونی توسعه کارآفرینی در صنایع کوچک ایران؛
۴. بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی؛
۵. بررسی نقش صنایع کوچک و متوسط درتوسعه کارآفرینی؛
۶. بررسی نقش تجارت الکترونیک در توسعه کارآفرینی؛
۷. بررسی کار از راه دور و نقش آن در توسعه کارآفرینی؛
۸. بررسی و تدوین الگوی مناسب توسعه کارآفرینی با استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته؛
۹. نقش آموزشهای علمی و کاربردی در توسعه کارآفرینی.

اجرای سیاستهای اجرایی
۱. تهیه و تدوین نظام توسعه کارآفرینی در کشور؛
۲. تهیه و تدوین الگویی کاربردی به منظور تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاه های کوچک و زودبازده کارآفرین، ارائه نتایج و راهکارهای لازم؛
۳. مطالعه و بررسی نحوه تخصیص بهینه تسهیلات و اعتبارات به متقاضیان دریافت بنگاههای کوچک و زود بازده کارآفرین، ارائه نتایج و راهکارهای لازم؛
۴. تهیه و تدوین الگوی علمی به منظور فراهم آوردن زمینه های ایجاد شرکت و بنگاههای اقتصادی مبتنی بر ایده ها و طرحهای کارآفرینی؛
۵. تهیه و تدوین الگوی ساختاری طرح های تیپ در بخش های مختلف اقتصادی؛
۶. بررسی شیوه های حمایت، هدایت، مشاوره و راهنمایی کارآفرینان کشور؛
۷. تهیه بسته ها و بروشورهای اطلاعاتی و کاربردی با موضوع کارآفرینی مانند نرم افزار کسب و کار؛
۸. بررسی نقش و جایگاه حمایت های دستگاههای دولتی و سازمانهای غیردولتی (NGOs)در توسعه کارآفرینی درکشور؛
۹. تهیه و تدوین الگوی ارزیابی طرحهای کارآفرینی متقاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای کوچک و زود بازده کارآفرین دربخش های مختلف اقتصادی؛
۱۰. مطالعه، طراحی و تدوین استاندارد، رویه ها و کاربرگ های مربوط به ایجاد و راه اندازی شرکت های مشاور عالی و شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی؛
۱۱. تهیه و تدوین REP انتخاب شرکتهای مشاوره و توسعه کارآفرینی و شرکتهای مشاورعالی.

منبع: سایت خانه کارآفرینان ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بلاگ کارآفرینی

اسکرول به بالا
×

سلام!

برای راهنمایی و چت با کارشناسان پشتیبان در واتس اپ بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟