نواقص پرونده دانشجویان کاردانی زبان انگلیسی

نام و نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
یاشار شاهمرادیعکس
فاطمه علی اکبریاصل مدرک دیپلم- تأییدیه تحصیلی

*** دانشجویان گرامی جهت اخذ تاییدیه تحصیلی میبایست با در دست داشتن کپی دیپلم به دفتر پیش خوان دولت مراجعه فرمایید. ***

اسکرول به بالا