نواقص پرونده دانشجویان کارشناسی معماری

نام و نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
جابر حسین فشمیتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی
ریحانه شاهیلوتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی-مدرک مقطع کاردانی
حدیثه طوسیتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی-مدرک مقطع کاردانی
نسیم عنبرستانیمدرک مقطع کاردانی
ریحانه فلاحیتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی-مدرک مقطع کاردانی
احسان قوانلومدرک مقطع کاردانی
حسین کاویدتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی-مدرک مقطع کاردانی-عکس
بهنام محمدپورتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی
آرش مرشدیانتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی-عکس
شهرزاد مهرپرورتأییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی-عکس

***جهت اخذ تاییدیه و ریزنمرات مقطع کاردانی می بایست از کارشناس مربوطه نامه دریافت نموده و به دانشگاه مقطع کاردانی ارائه دهید***

اسکرول به بالا