نواقص پرونده دانشجویان رشته روابط عمومی

نام نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
طناز پرواتأییدیه تحصیلی
عاطفه حسین زادهاصل مدرک دیپلم
مصطفی رضائی کلورزی تأییدیه تحصیلی
اکبر طاهری سامانیتأییدیه تحصیلی
وحید نصیریاصل مدرک دیپلم

*** دانشجویان گرامی جهت اخذ تاییدیه تحصیلی میبایست با در دست داشتن کپی دیپلم به دفتر پیش خوان دولت مراجعه فرمایید. ***

اسکرول به بالا