نواقص پرونده دانشجویان کاردانی گرافیک

نام و نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
ایمان اهتمام برتأییدیه تحصیلی- اصل مدرک دیپلم
پرستش جعفرپورتأییدیه تحصیلی
حسام شهبازیتأییدیه تحصیلی- اصل مدرک دیپلم
سعیده ضامنیاصل مدرک دیپلم

*** دانشجویان گرامی جهت اخذ تاییدیه تحصیلی میبایست با در دست داشتن کپی دیپلم به دفتر پیش خوان دولت مراجعه فرمایید. ***

اسکرول به بالا