نواقص پرونده دانشجویان کاردانی معماری

نام و نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
سیدعلی احمدیانتأییدیه تحصیلی-اصل مدرک دیپلم
مهدی آخ نیااصل مدرک دیپلم
نسترن الحسینی همدانیتأییدیه تحصیلی-اصل مدرک دیپلم
آتنا تقی زادهتأییدیه تحصیلی-اصل مدرک دیپلم
سعیده حیدریتأییدیه تحصیلی
حسین سرحدیاصل مدرک دیپلم
مریم سادات عرفانیعکس
گیلدا هوشمندتأییدیه تحصیلی

*** دانشجویان گرامی جهت اخذ تاییدیه تحصیلی میبایست با در دست داشتن کپی دیپلم به دفتر پیش خوان دولت مراجعه فرمایید. ***

اسکرول به بالا