نواقص پرونده دانجشویان کاردانی طراحی لباس

نام و نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
زهرا توسلیمدرک دیپلم
مینا کوهیتأییدیه تحصیلی
پروین کیخاتأییدیه تحصیلی
مرضیه محمدیتأییدیه تحصیلی

*** دانشجویان گرامی جهت اخذ تاییدیه تحصیلی میبایست با در دست داشتن کپی دیپلم به دفتر پیشخوان دولت مراجعه فرمایید. ***

اسکرول به بالا