گواهینامه موقت آماده شده مقطع کاردانی مدیریت کسب و کار

نام و نام خانوادگیسال ورودرشتهتاریخ صدور
اعظم مقدم89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1393/03/18
الهام مرادی درخشان89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1392/09/06
سپیده نوزاد90کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1393/02/14
سیدحسن نورهاشمی89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1392/10/05
سیدرضا قریشی89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1392/11/28
فاطمه میرزایی بهمن90کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1393/02/13
مجتبی مجیدی89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1392/10/05
مجید عزیزی89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1392/11/29
مهسا باروقی89کاردانی ناپیوسته مدیریت کسب و کار1392/04/02
اسکرول به بالا