کاربینی

 

کلاس توجیهی درس کاربینی استاد کاوسی (کارشناسی زبان)  ساعت 16-15 مورخ سه شنبه 6 آذرماه برگزار می گردد