استاد داوری

کلیه کلاسهای استاد داوری در روز سه شنبه مورخ 6 آذرماه تشکیل نمیگردد