استاد مهدوی

کلیه کلاسهای استاد مهدوی در روزپنجشنبه  مورخ 1 آذرماه تشکیل نمیگردد