«دستورالعمل اجرایی حمایت از کارآفرینان

 توسط مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار»

 هدف :

  حمایت از کارآفرینان توسط مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار به منظور ترویج و ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار

 مستند قانونی :

  این دستورالعمل به استناد مصوبه شماره 50876/ت 33913 ه مورخ 25/8/1384 هیات وزیران و جزء (الف) بند(11) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تهیه شده است. 

 محدوده اجرا:

  دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار و کارآفرینان

 مسئولیتها:

  مسئول اجرا:

  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.

  فصل اول

 کلیات و تعاریف:

 ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

  الف- کارآفرینی: فرایندی است که در آن شخص کارآفرین توانایی دارد تا فرصتهای ناشی از تغییرات در تقاضا را شناسایی و با هدف سودآوری به تجمیع کلیه عوامل تولید پرداخته تا محصولی جدید و خدماتی نو به بازار ارائه نماید و مخاطره این فعالیت اقتصادی را با اعتماد به نفس پذیرا باشد.

  ب- کارآفرین: کسی که ایده و فکر جدیدی را از طریق ایجاد یک کسب و کار توأم با مخاطره(مادی و معنوی) به صورت محصول یا خدمت جدید به بازار ارائه می‌کند.

  پ- برنامه کسب و کار ( Business Plan ): برنامه‌ای است که کارآفرین را آماده می‌کند تا تمام عوامل داخلی(بازار فنی، اقتصادی و مالی) و خارجی درگیر در یک کسب و کار یا فعالیت کارآفرینانه پویا را در نظر بگیرد.

  ت- مراکز: مراکز رشد، نهادها یا چارچوب‌هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک از دستاوردهای تحقیقاتی ایجاد می‌شوند. این مراکز از ایجاد و توسعه حرفه‌های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه‌های مختلف منتهی به فنّاوری و برخوردار از اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن حمایت می‌کنند.

  ث- پارک: پارک علم و فنّاوری نهاد حامی فعالیتهای کارآفرینی فنّاورانه است که هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکتهای حاضر در پارک و مؤسسات مبتنی بر علم و دانش است.

  د- دفتر کارآفرینان: منظور دفتر توسعه امور کارآفرینان وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد.

 فصل دوم

 شرایط، گردش کار و اختیارات :

 ماده2- سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌ها موظفند نسبت به دعوت روسای مراکز رشد یا پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار در کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اقدام نمایند و برنامه‌های کسب و کار فنّاورانه کارآفرینان مستقر و غیر مستقر بررسی شده در اینگونه مراکز را که به تایید روسای مراکز یا پارک رسیده است به عنوان دستگاه اجرایی ارائه دهنده به بانک‌های عامل برای اخذ تسهیلات معرفی نمایند.

 ماده3- علاوه بر فرایند فوق، به منظور حمایت مالی از کارآفرینان مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها، هر ساله از محل وجوه اداره شده، تسهیلات مورد نیاز کارآفرینان مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها از طریق صندوق مهر امام رضا (ع)پرداخت می‌گردد.

  تبصره: برای سال جاری مبلغ 2000 میلیارد ریال و برای سه سال آینده نیز سالانه 2000 میلیارد ریال از اعتبارات صندوق مذکور اعتبار اختصاص داده می‌شود.

 ماده4- سود و کارمزد تسهیلات واگذاری حداقل %4 و حداکثر %14 می‌باشد.

  تبصره: میزان سود و کارمزد بر اساس میزان فنّاوری طرح به ترتیب توسط مراکز رشد، پارکها یا دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری بر اساس اختیار مربوط تعیین می‌شود.

 ماده5 - حداقل سهم آورده کارآفرینان برای هر طرح %10 می‌باشد.

 ماده6- دوره بازگشت تسهیلات دریافتی 3 سال می‌باشد.

  تبصره: بازای تسریع در باز پرداخت از میزان سود و کارمزد تا %2 متناسبا کسر خواهد شد.

 ماده7- وظایف مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار:

  1- مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار موظف می‌باشند کلیه برنامه‌های کسب و کار فنّاورانه کارآفرینان را مورد پذیرش و ارزیابی قرار دهند.

  2- مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار موظف می‌باشند که پس از بررسی برنامه­کسب و کار فنّاورانه کارآفرینان، برنامه­ کسب و کار پذیرفته شده را به دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری معرفی نمایند تا از اعتبارات مذکور استفاده نمایند.

  تبصره: برنامه‌های کسب و کار فنّاورانه ارائه شده کارآفرینان، بررسی و تایید شده توسط مراکز رشد یا پارک‌ها تا مبلغ 200 میلیون ریال بدون نیاز به بررسی مجدد برای پرداخت مستقیم به صندوق مهر امام رضا (ع) ارسال و طرح‌های با مبالغ بیش از 200 میلیون ریال برای بررسی و تایید به دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.

  3- در پایان هر سال گزارشی در خصوص تعداد کارآفرینان و شرکتهای تحت پوشش و میزان بهره‌برداری از اعتبار مذکور توسط مراکز رشد و پارک‌ها تهیه و به دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری ارسال گردد.

  4- روسای مراکز رشد و پارک‌ها، تعهد پرداخت تسهیلات دریافت شده شرکت‌های معرفی شده خود را به دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری می‌دهند.

  5- وظیفه نظارت بر اجرای صحیح برنامه کسب و کار فنّاورانه کارآفرینان و اعلام به صندوق مهر امام رضا (ع) برای پرداخت مابقی اقساط تسهیلات با مرکز رشد یا پارک معرفی کننده است.

 ماده 8- وظایف دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری:

  1- اعتبار مذکور از طریق دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری بصورت تسهیلات در اختیار کارآفرینان مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها قرار می‌گیرد.

  2- برنامه کسب و کار فنّاورانه کارآفرینان متقاضی درخواست تسهیلات از مبلغ 200 میلیون ریال به بالا توسط دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری بررسی و پس از پذیرش به صندوق مهر امام رضا (ع) معرفی می‌شوند.

  تبصره1: سقف تسهیلات 1000 میلیون ریال می‌باشد.

  تبصره2: هزینه کارشناسی طرح‌های ارسالی، توافقی و حداکثر یک در هزار می‌باشد. که توسط متقاضی در وجه دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری پرداخت می‌شود.

  3- جدول توزیع استانی به پیشنهاد دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری تهیه و پس از تصویب دفتر کارآفرینان اجرا خواهد شد.

  4- تهیه و ارسال گزارش برخط سه ماهه به دفتر توسعه امور کارآفرینان برای اطلاع از تعداد کارآفرینان مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار که از اعتبار مذکور استفاده نموده‌اند.

 ماده 9- وظایف صندوق مهر امام رضا(ع):

  1- اعتبار اختصاص داده شده برای اجرای این دستورالعمل بدون بررسی مجدد و فقط با معرفی دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری به کارآفرینان معرفی شده حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری پرداخت می‌شود.

  2- وثیقه برای کارآفرینان که برنامه کسب و کار آنها مورد تایید مراکز رشد یا پارک‌ها و دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری قرار گرفته است، سفته زنجیره‌ای به میزان ارزش وام اخذ شده می‌باشد.

  تبصره: کارآفرینانی که نتوانند وثیقه لازم را ارائه دهند یا به میزان کسری وثیقه معادل %2 ارزش وام به عنوان بیمه علاوه بر سود و کارمزد تعیین شده پرداخت خواهندکرد.

  3- پرداخت مابقی اقساط تسهیلات منوط به اعلام و تایید مرکز رشد یا پارک معرفی کننده می‌باشد.

  4- تهیه و ارسال گزارش بر خط ماهانه به دفتر توسعه امور کارآفرینان برای اطلاع از تعداد کارآفرینان مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار که از اعتبار مذکور استفاده نموده‌اند.

 ماده 10- وظایف دفتر توسعه امور کارآفرینان:

  1- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

  2- پیگیری و بررسی گزارشات هر ماهه بر خط رسیده از صندوق مهر امام رضا (ع)

  3- پیگیری و بررسی گزارشات سه ماهه بر خط رسیده از دفتر همکاری‌های فنّاوری‌ ریاست جمهوری

  4- تهیه و ارسال گزارش‌های شش ماهه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال

  5- برگزاری جلساتی با حضور رؤسای مراکز رشد و پارک‌های علم و فنّاوری کسب و کار و مراکز ذیربط در خصوص بررسی نتایج تخصیص اعتبار مذکور

 ماده11- این دستورالعمل در11 ماده در مورخ / /85 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و برای اجرا به معاونت برنامه­ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی و واحدهای تابعه ابلاغ گردید

hemayat az karafarin.

سخن مدیر دانشگاه

هدایت نیروهای فعال به کارآفرینی و مهارت آموزی مهمترین وظیفه همه عوامل آموزشی در همه مقاطع می باشد که بتواند جوانان آینده کشور را با دو بال علم و مهارت به شکوفایی و ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و اشتغال کامل کشور و استقلال اقتصادی و تولید هدایت نماید .

دکتر بیات - ریاست دانشگاه

 

 

ارتباط با مرکز

image 88784001-09109782270

 مرکز فرهنگ و هنر واحد 32
خیابان ولیعصر  . بالاتر از پارک ساعی
نرسیده به توانیر . نبش کوچه همسایگان , پلاک 2

imageاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پیوند ها

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Cyan Green Orange

Body

Background Color
Text Color

Background

Patterns for Layour Style: Boxed
Layout Style
Select menu