شماره حساب دانشگاه

شماره حساب بانک ملی سیبا بنام موسسه فاران

0105072427004