نواقص پرونده دانشجویان کاردانی حسابداری مالی

نام و نام خانوادگی دانشجونقص پرونده
هوشنگ بشیری مدرک دیپلم – تاییدیه تحصیلی
دنیا دریکپی کارت ملی
محسن صادقیعکس 4*3
فیروز قهرمانیتاییدیه تحصیلی

*** دانشجویان گرامی جهت اخذ تاییدیه تحصیلی میبایست با در دست داشتن کپی دیپلم به دفتر پیش خوان دولت مراجعه فرمایید.***

اسکرول به بالا